Home » Àrees de treball

Àrees de treball


 

Civil:  Familia. separacions i divorcis, nul.litats eclesiàstiques, successions  i testamentaries, comunitats propietaris, dret immobiliari, dret de la construcció, dret bancari, reclamacions de deutes, propietat intel.lectual, incompliments de contractes, responsabilitat civil, procediments de incapacitació,arbitratges.

Penal:  General i menors.

Administratiu:  General,  estrangeria.

Laboral:  General, acomiadaments, expedients disciplinaris, reclamacions quantitat, procediments de reclamació de prestacions a la Seguretat Social i negociació col.lectiva.

Gestió: Impostos, Comptabilitat, Comptes Anuals, Nòmines i Seguros Socials.